ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

繕う

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -繕う-, *繕う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have other things to do than worry about keeping up appearances.世間体を繕う心配をするより他にやることがある。
She smiled to smooth things over.取り繕うように、笑ってみせる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smoothtalking makes you look even dumber.[JA] 言い繕う程バカに見えるわ Dofus - Livre 1: Julith (2015)
You two are gonna have to put your heads together, find me a way to spin this.[JA] 二人とも雁首揃えて 取り繕う方法を教えてくれよな The Drone Queen (2014)
It'd be a little weird, but I gotta give it a shot, right?[JA] 少々キモいが... 繕う自信は あるよ Parallels (2015)
I cannot repair it.[JA] 忌々しい鋼だ どうやって繕うか判らない Siegfried (1980)
But stripped bare of this defense, you'd be forced to forge true connections within your peer group, allowing people to see the true Liz.[JA] でも そんな防備脱ぎ捨てたら 本当の関係を築くために取り繕う グループ内で Barely Lethal (2015)
I applied to leave. Stop making things up![JA] 私は休暇を申請しました 物事を繕うのは止めて! Assembly (2007)
You always find a technicality like that[JA] いつも上手く 言い繕うだろ Europa Report (2013)
Occasionally we have to help them smooth over their image after mishaps.[JA] 時々 不運な事故後のイメージを うまく取り繕うこともしますから The Long Fuse (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
繕う[つくろう, tsukurou] ausbessern, reparieren, flicken, stopfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top