ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

精液

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -精液-, *精液*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精液[jīng yè, ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ, ] semen, #18,081 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精液[せいえき, seieki] (n,adj-no) semen; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your semen is worth bottling.精液は瓶に入れるかいのあることです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you were saved from the virus by an antibody found in elephant semen which lined, uh uh, your innards.[JA] それで 象の精液から見つかった抗体で あなた達は救われたと... 証明されて ええと... あなた達の内臓で The Brothers Grimsby (2016)
We've already set to collect sperm from the healthiest and more intelligent men and deep-freeze it.[CN] 已经开始收集精液 从最健康的 最聪明的男人那里 然后深冻冷藏 The Laughing Woman (1969)
Her vagina contained a huge amount of sperm - three or four times the usual.[CN] 在她陰道中發現大量精液 是正常的三到四倍 WR: Mysteries of the Organism (1971)
Your father doesn't mind giving me his sperm to wash out.[CN] 你父亲不介意我洗他的精液 A Real Young Girl (1976)
Now is it true you've been injecting yourself with semen from baby pigs?[JA] 子豚の精液を 注射しているって本当? Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014)
He gripped my shoulders and bent backwards.[CN] 他把精液于射入我的体内 他抓着我的肩膀向后仰 Persona (1966)
Last week I found a pair of shorts with semen on 'em.[CN] 上星期我找到鞋子上有精液 Serpico (1973)
No external seminal fluid present.[JA] 体外に精液は見当たらない The Autopsy of Jane Doe (2016)
If it doesn't turn you on... just jerk off and then stick it in her.[CN] 如果这不能让你兴奋 那就手淫 再把精液弄进它的身体 Pink Flamingos (1972)
Spill your cum in my belly![CN] 你的精液射到我的里面! Education of the Baroness (1977)
There was no trace of semen or anything to help the police identify the man you slept with.[JA] 精液の痕跡はなかった 警察に 君に暴行した男を捜してもらう Before I Go to Sleep (2014)
Vampires need blood that's not contaminated by human semen.[CN] 吸血鬼需要没有被人类精液污染的血 The Reincarnation of Isabel (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
精液[せいえき, seieki] Samenfluessigkeit, Sperma [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top