ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

签证

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -签证-, *签证*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
过境签证[guò jìng qiān zhèng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] transit visa [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No visa.[CN] 不会给你签证 Ninotchka (1939)
If you don't give me that visa... - You're going to force us?[CN] 如果你不给我签证 你要强迫我们吗? Ninotchka (1939)
We are only interested in two visas.[CN] 我们只对签证感兴趣,先生 Casablanca (1942)
But if the situation were different if I had to stay and there were only visa for one would you take it?[CN] 维克多,情况不一样 如果我必须留下,只有一份签证 你会要吗? Casablanca (1942)
passports, photos, visas... - Expenses.[CN] 护照,照片,签证... Foreign Correspondent (1940)
- But I must get into that country of yours. - No visa.[CN] 但是我一定要去你的国家 不会给你签证 Ninotchka (1939)
Naturally, I couldn't go on forever punching passport officials in the nose... but I found a way, didn't I?[CN] 当然我不能一直负责这些 护照签证官员的鼻子 但是我找到了一个办法是吗? Ninotchka (1939)
Signor Ferrari thinks it might just be possible to get an exit visa for you.[CN] 法拉利先生认为有可能 替你拿到一份签证 Casablanca (1942)
If you will furnish me with their names and whereabouts you'll have your visa in the morning.[CN] 和确实的行踪 你便可以在早上得到出境签证 Casablanca (1942)
Another visa problem has come up.[CN] 出现了另一件签证的问题 Casablanca (1942)
- Yes. - No visa.[CN] 是的不会给你签证 Ninotchka (1939)
Here's my passport. Please give me a visa.[CN] 这是我的护照 请帮我签证 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top