ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突出

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突出-, *突出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [Add to Longdo]
突出[つきだし, tsukidashi] (n) {comp} projection; protrusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't attack with the same volume, I think you can run into trouble if you don't make that a little bit more consistent.[CN] 合唱部分你的嗓音并不突出 如果这样下去 你可能会有危险 The Battles Part 2 (2013)
I do believe you need to project more.[JA] さらに突出する必要がある Welcome Back, Jim Gordon (2015)
Carson: Who will win from team Usher?[CN] Usher队两位队员 谁会突出重围 The Battles Part 3 (2013)
As well as contributing to climate change, that makes these countries very reliant on oil.[CN] 这些国家对气候变化有突出影响 并且很依赖石油 Shifting Sands (2013)
- on his bilateral overhangs... - Stretch marks on his love handles.[JA] 両側の突出の最近の線条 Skinny Dipper (2014)
If you weren't clued in already by the animal skins and sloping foreheads, we're cavemen.[CN] 你要是不了解 If you weren't clued already, 看 身穿兽皮 前额突出 我们是穴居原始人 by animal skin and sloping forehead, we are cavemen. The Croods (2013)
We need some sort of distraction to get past them.[CN] 我们需要掩护来突出重围 Dead or Alive (2013)
But he did a lot for this department and for this country.[CN] 但他对我们部门乃至整个国家都贡献突出 Only You (2013)
Someone has to go home. It's time to buckle down. It's time to get serious.[CN] 总得有人淘汰 是时候突出重围了 Blind Auditions, Part 6 (2013)
But it's just on the something, be careful because in this particular first course, you say something, keep that in mind.[CN] 但唱"Something"时要注意 在第一段副歌里要突出这句 The Battles Part 3 (2013)
I was going to say that it's a good thing, um, his feet are his most prominent attribute.[CN] 我正想说 这是一件好事, 嗯,他的脚是他 最突出的属性。 Willow Creek (2013)
You know what clinched it for me?[JA] - 何が私にとって突出してたかわかる? Blue Jasmine (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
突出[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top