ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科技

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科技-, *科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
香港科技大学[Xiāng Gǎng Kē jì Dà xué, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Hong Kong University of Science and Technology, #49,430 [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC), #207,539 [Add to Longdo]
国立台北科技大学[guó lì Tái běi kē jì dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taipei University of Technology [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]
科技大学[kē jì dà xué, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university of science and technology [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knife wounds are cuts, not stabs. Anatomical knowledge, dissection skills, mutilation, organs removed, victim clothed, on display.[JA] ナイフの傷 外科技術 臓器切除 被害者は衣服を Sorbet (2013)
For he was the latest result in machine intelligence.[CN] 因为他是科技智慧最新结晶 2001: A Space Odyssey (1968)
... totheLudovicotechnique.[CN] 鲁道维科技 A Clockwork Orange (1971)
The precision of the removal suggests highly advanced surgical skill.[JA] 切除が正確で 高い外科技術ね Wasting Time (2012)
All hail Progress, child of Science[CN] 一切進步,都是科技的產物 À Nous la Liberté (1931)
Man can do anything, it seems, but can he invent a machine to have children?[CN] 男人看似可以做任何事 但就算靠现在的知识和科技, 仍然造不出生孩子的机器 Being Two Isn't Easy (1962)
Eyelids removed with a scalpel, it's very precise, certainly suggests the work of a surgeon.[JA] 瞼がメスで正確に切除されてる 外科技術のある者だ Second Truths (2013)
All the wonders of modern science taken into account except that thing that's heading for us right now.[CN] 现代科技什么都考虑到了 除了将要降临的这个东西 The Shelter (1961)
I mean, each man...[CN] 每个人 因为他们的科技 Easy Rider (1969)
Are you not the poor victim of this horrible new technique?[CN] 你不是那位可怕新科技的可怜受害者吗 A Clockwork Orange (1971)
So I traded them in for a pair of these latest models.[CN] 所以我拿它们换了 这双现代科技的东西。 The Best Years of Our Lives (1946)
Fellas like that hardly have a chance nowadays with radio and all that science against them.[CN] 如今,这样的家伙们 是没有机会逃脱的... ...用无线电和所有的科技来对付他们 Plunder Road (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top