ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碰壁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碰壁-, *碰壁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碰壁[pèng bì, ㄆㄥˋ ㄅㄧˋ, ] to hit a wall; fig. to run up against a snag, #31,995 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I might go out there and fall flat on my face.[CN] 可能出去了会失望的到处碰壁 Vice (2015)
We're being stonewalled.[CN] 我们碰壁了 We're being stonewalled. All's Fair (2014)
I'm sweating bullets.[CN] 處處碰壁啊 我不知道怎么辦了 All That Glitters (2015)
Yeah, we know that's red.[CN] 过往30年我为了孩子的福利到处碰壁 49 Up (2005)
Yeah, I can imagine.[CN] 碰壁了吗 Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire (2016)
When I was doing string theory and hit a dead end, why didn't you try to help me?[CN] 当我研究弦理论碰壁的时候 When I was doing string theory and hit a dead end, 你为什么没试着帮我? why didn't you try to help me? The Comic Book Store Regeneration (2015)
On the rocks, like Max's job.[CN] 酒加冰块(不断碰壁) 就像Max的工作 On the rocks, like Max's job. And the Cupcake Captives (2015)
WHO USED TO GIVE ME A DAILY THUMPING FOR AS LONG AS I CAN REMEMBER.[CN] 谁曾经给我 每天碰壁,只要 我还记得。 Kid Cannabis (2014)
Can you imagine if we all didn't wear underwear, we'd never get anything done.[CN] 试想如果我们都不穿内衣 我们会四处碰壁 Debbie Does Dallas (1978)
I listened to my father, but I screwed up, too[CN] 我听老爸的话 都是碰壁 Golden Brother (2014)
We were stranded-- We were staying here, resting up when offers from the movie studios started pouring in.[CN] 我们无依无靠 四处碰壁 然后突然接到 各电影公司的通知 Singin' in the Rain (1952)
Pushed about from pillar to post by this railway ever since we got on the train.[CN] 自从我们上了火车就到处碰壁 Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top