ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

知悉

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知悉-, *知悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知悉[zhī xī, ㄓ ㄒㄧ, ] to know, #37,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
知悉[ちしつ, chishitsu] (n,vs) complete knowledge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear Mom: I received your message.[CN] 亲爱的母亲,来电知悉 The Royal Tenenbaums (2001)
"If that is true, then you are aware that we have been,[CN] 故此, 您已经知悉 Amistad (1997)
Do you have any owledge of investor capital from the channing investment group being transferred to offshore banks?[CN] 你是否知悉任何Channing投资集团转移至海外账户的投资资本? And the Drug Money (2012)
And the wisdom to know the difference.[CN] 以及知悉其区别的智慧 You Kill Me (2007)
God knows what all this spinning around was for.[CN] "神知悉情味何物" "God knows what all this spinning around was for." Dev D (2009)
That was the first time I heard she had other babies.[CN] 我首次知悉她有别的孩子 The Joy Luck Club (1993)
God, that's a really long conversation but I will tell you something I read the other day that freaked me out.[CN] 天啊,那可真是个漫长的对话... ...但是我会告诉你不久前某一天 我所知悉并让我兴奋的事情 London (2005)
A source close to the school has indicated that another member of staff... may have known of the relationship.[CN] 校内有人透露 学校的另一名教师... 知悉这段感情的内幕 Notes on a Scandal (2006)
What I did not know was that... the British counter-intelligence in charge in Hong Kong at the time... sent one of their agents after me.[CN] 但我并不知道 位于香港 隶属英国的情报机关分局 当他们知悉了我的行动后 派来特工来追捕我 House of Fury (2005)
I didn't realize it until we talked to each other.[CN] 我起初不知道直至大家交谈才知悉 Tattoo (2002)
In case they find Nick's idea too retro, which they might-[CN] 倘若他们很快知悉尼克的想法 那他们可能... What Women Want (2000)
This will find its way to the state prosecutor in Moscow.[CN] 同时莫斯科检察总长 也会知悉这项指控 Hitman (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top