ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痴心妄想

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痴心妄想-, *痴心妄想*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used, #53,892 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I get mad at myself for wanting to... and then I get mad at myself for being dumb enough to think that I could.[CN] 然后我生自己气因为痴心妄想... 然后我生自己气因为痴心妄想到以为能赢 Smile (1975)
He thinks he's such a lady killer l've a girl back home who's unlike any other[CN] 他痴心妄想 自得其乐 在我故乡有魂萦梦系的爱人 Mulan (1998)
Don't even think about it![CN] 别痴心妄想 Insignificance (1985)
-Let your soul rest. He's not coming back.[CN] -别痴心妄想了 他不会回来了 Hotel Fear (1978)
So you think. You are well enough to leave now[CN] 你痴心妄想 你现在身体好到可以离开了 Sensuela (1973)
No, don't count on it.[CN] 不 别痴心妄想 Navajo Joe (1966)
That's just wishful thinking.[CN] 那不过是痴心妄想. The Devil's Backbone (2001)
She doesn't like you anymore. Get that through your greasy head![CN] 她不喜欢你了 别痴心妄想 Coming to America (1988)
You can forget about that, 'cause Griss gets off in 47 minutes.[CN] 别痴心妄想了 我还有47分钟就要下班 Bringing Out the Dead (1999)
He's got another thing coming... if he thinks he's gonna make it with me.[CN] 他痴心妄想... 如果他以为能成功搞上我 Hot Dog... The Movie (1984)
But most of all I'm tired of that jackoff and all of his bullshit.[CN] 我最恨的是... 我受不了那家伙的痴心妄想 The Matrix (1999)
So don't get your hopes up.[CN] 所以别痴心妄想 Come Dance with Me! (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top