ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

略歴

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -略歴-, *略歴*
Japanese-English: EDICT Dictionary
略歴[りゃくれき, ryakureki] (n) brief personal record; short curriculum vitae; short CV; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ogilvy blog, details as follows.[JA] "オジルビー略歴" 1984 (1984)
I know you very well. I read your personality profile.[JA] あなたを非常によく知っています、 あなたの個人略歴を読みました Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
And much more discreet. Her online profile is carefully managed.[JA] ネットの略歴は 慎重に管理されてる Firewall (2012)
According to his Connectroid profile,[JA] 彼のコネクトロイド 略歴によると RAM (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
略歴[りゃくれき, ryakureki] kurzer_Lebenslauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top