ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电视剧

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电视剧-, *电视剧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was a good show. It was a cool show.[CN] 很好的电视剧 每个星期一的9点播出 Turner & Hooch (1989)
These are the outlines submitted by Universal for an hour series.[CN] 这是环球交来的 一小时电视剧的剧情梗概 Network (1976)
There was a play called Lover's Leap on the television that night.[CN] 那天晚上正好播了一部 电视剧,叫做《情人之跃》。 Witness for the Prosecution (1957)
It was like, you know, like The Man from U.N.C.L.E. or something.[CN] 就像 The Man from UNCLE(60年代电视剧) Turner & Hooch (1989)
He's written an awful lot of television stuff, but quel rat.[CN] 他写过不少电视剧 但是个小人 Breakfast at Tiffany's (1961)
- No, Little House on the Prairie![CN] 不是,草原上的小房子 (美国西部电视剧 Boring (1982)
Excuse me, you can't say that on television![CN] 不好意思 你不能在电视剧前说脏话 Overboard (1987)
Christie Love was like a Pam Grier TV show without Pam Grier.[CN] 克丽丝蒂宝贝是电视剧 Reservoir Dogs (1992)
becau...[CN] 尤其是明天在电视剧院 因为 A Hard Day's Night (1964)
She was fond of a talk or a good play.[CN] 她很喜欢 谈话节目,或者好的电视剧 Witness for the Prosecution (1957)
God, you're so the opposite. You write that fabulous television show.[CN] 你真矛盾,写的电视剧大受欢迎 Manhattan (1979)
In the Nielsen ratings, the "Howard Beale Show"... was the fourth-highest-rated show of the month... surpassed only by "The Six Million Dollar Man," "All in the Family"... and "Phyllis"... a phenomenal state of affairs for a news show.[CN] 尼尔森收视指数显示 "霍华德・比厄秀" 在本月"四大最高收视节目"中 排名第四 在它前面的只有电视剧 "无敌金刚"、"四海一家" Network (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top