ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

申命記

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -申命記-, *申命記*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: R. The Old Testament

Japanese-English: EDICT Dictionary
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I read to him from Deuteronomy.[JA] 申命記から読んで聞かせたのよ Head (2013)
[Rowntree] The book of Deuteronomy... chapter four, the first verse.[CN] 申命記之書 第四章,第五節 If.... (1968)
I often read Deuteronomy and Numbers.[CN] 我經常讀《申命記》和《民數記》 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
I read them in Deuteronomy.[CN] 我在《申命記》裏看到的 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top