ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珠宝

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠宝-, *珠宝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just wear it.[CN] 你比珠宝更耀眼所以没关系 Episode #1.2 (2004)
It may help my husband more, off my finger.[CN] 女士们, 盟会请求你们捐出一些珠宝 Gone with the Wind (1939)
Please connect me with Mercier. Yes, the jeweler.[CN] 请帮我联系摩西尔 是的那个珠宝 Ninotchka (1939)
But they are my jewels.[CN] 但它们是我的珠宝 Ninotchka (1939)
They are here. Your jewels, here in Paris.[CN] 现在珠宝就在这里 你的珠宝在巴黎 Ninotchka (1939)
But when we came to handle all her clothes, her jewels and her toilet things...[CN] 但是当我们去处理她的衣物 她的珠宝还有梳妆用具时 The Mummy (1932)
I overheard a telephone conversation with Mercier, the jeweler.[CN] 我不经意听到他们在电话里 与珠宝商摩西尔交谈的声音 Ninotchka (1939)
Strip my person of jewels![CN] 抢了我的珠宝 The Adventures of Robin Hood (1938)
- They're going to sell them. - Did I hear something about jewels?[CN] 他们打算卖掉它们 我是不是听到有关珠宝的消息了? Ninotchka (1939)
- It concerns your jewels. - My jewels?[CN] 关于你的珠宝我的珠宝 Ninotchka (1939)
... he's brought us half a score of boxes full of jewels and silks...[CN] 有一半是珠宝和丝绸... The Adventures of Robin Hood (1938)
The court jewels of the Grand Duchess Swana consisted of 14 pieces.[CN] 斯瓦娜大公夫人的 宫廷珠宝共有14件 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top