ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍-, *珍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珍, zhēn, ㄓㄣ] a treasure, a precious thing; rare, valuable
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ)  彡 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,314

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] precious thing; treasure, #8,786 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] treasure; value; cherish, #2,376 [Add to Longdo]
[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]
[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]
[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ, ] rare; precious and uncommon, #19,282 [Add to Longdo]
[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, / ] cherish, #19,292 [Add to Longdo]
[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio, #20,036 [Add to Longdo]
[zhēn bǎo, ㄓㄣ ㄅㄠˇ, / ] a treasure, #24,192 [Add to Longdo]
[xiù zhēn, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ, ] pocket, #30,592 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちん, chin] (adj-na,n) rare; curious; strange; (P) [Add to Longdo]
しい(P);らしい(io)[めずらしい, mezurashii] (adj-i) (1) unusual; rare; curious; (2) new; novel; (3) fine (e.g. gift); (P) [Add to Longdo]
しがる[めずらしがる, mezurashigaru] (v5r,vt) to think (it) a curiosity [Add to Longdo]
プレー[ちんプレー, chin pure-] (n) unusual play (baseball) [Add to Longdo]
渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
[ちんき, chinki] (adj-na,n) strange; rare; novel; curious [Add to Longdo]
[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest [Add to Longdo]
[ちんぎょ, chingyo] (n) rare fish [Add to Longdo]
[ちんげい, chingei] (n) an unusual trick [Add to Longdo]
現象[ちんげんしょう, chingenshou] (n) strange phenomenon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me show you many things which will be novel to you.あなたにしいものをたくさんおみせしましょう。
How did you come by these rare books?あなたはどうやってこれらのしい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あなたはどのようにしてそれらのしい本を手に入れたのですか。
How did you come by those rare books?あの本をどうやって手に入れたのですか。
There are rare animals in Australia.オーストラリアにはしい動物がいます。
How did you come by those rare books?このしい本をどうやって手に入れたの。
Can you obtain this rare book for me?このしい本を入手してもらえないか。
This is a strange kind of fish.これはしい種類の魚です。
These butterflies are rare in our country.これらの蝶は我が国ではしい。
Cholera is uncommon in Japan.コレラは日本ではしい。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点でしい鳥である。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
You don't have to come up with an unusual topic for your speech.スピーチの際にしい話題を出す必要はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's amazing, and you're gonna fuck it up.[CN] 她这么棒,你竟然不好好 The Family Man (2000)
* Spill the wine and take that pearl[CN] ◎ Spill the wine and take that pearl ◎ 溢出的美酒宛如 Remember the Titans (2000)
I want to rescue the best of your breeds.[JA] しい動物たちを 助けてあげたいのです The Zookeeper's Wife (2017)
I treasure that.[CN] 我很惜它 The 6th Day (2000)
It must have been hard on her. Arman's being unusually aggressive.[JA] (山里)マーサ つらかったでしょうね (徳井)アーマンにしてはしく Better Luck This Time (2016)
I long cherished the word "liberty."[CN] 我渴望爱和写作自由。 Sade (2000)
YOU GOT TO HOLD IT LIKE A PRECIOUS BABY.[CN] 你要像宝一样拿着它。 Dancing at the Blue Iguana (2000)
-How unusual.[JA] (理子)しい (政子)ヤバい 私も Midsummer Intimacy (2016)
Janis, did you get the flight?[CN] 妮丝,订到机票了吗? 欢迎光临 Proof of Life (2000)
An unusual, interesting, electric pulse.[JA] しい"電気の脈動"だ Attraction (2017)
-We were... -It's unusual.[JA] (政子)しいじゃん (美咲)テラスハウス... Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Jennifer Pennyman... third-grade teacher at Jefferson Elementary.[CN] 潘妮,杰佛逊小学三年级老师 Unbreakable (2000)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]
[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
[ちんぴん, chinpin] Seltenheit, Raritaet, Kuriositaet [Add to Longdo]
[ちんきゃく, chinkyaku] langerwarteter_Gast, willkommener_Gast [Add to Longdo]
[ちんだん, chindan] lustige_Geschichte [Add to Longdo]
[ちんちょう, chinchou] hochschaetzen, schaetzen, zu_schaetzen_wissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top