ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玥-, *玥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, men rushed through the breach in a madness.[CN] 硂柑﹛浩╣笻璉 G.I. Joe: Retaliation (2013)
These are the same basic principles that have animated our common law system since the time of John Cook.[CN] ㎝倒ぉи猭ネ㏑非妓 琌程膀セ 琌 拨澈 иㄓ硂ぃ琌揭 Mr. Monk and the End: Part 2 (2009)
Now you will reveal its contents.[CN] 琌璶盢ず甧そ秨 Formosa Betrayed (2009)
Otherwise, you will re-infect you hands with germs.[CN]  も穦稰琕灿颠 The Billionaire (2011)
Senator, I don't think it's a good idea to rewrite the Constitution just because there's been a scientific breakthrough.[CN] 把某 и粄度度 厩瘆 τ糶舅猭ぃ琌種 舦膀セ非⊿Τэ跑 Mr. Monk and the End: Part 2 (2009)
Principle in business[CN] 竒犁 The Lorax (2012)
Or I'll kill you.[CN] и碞炳 About Time (2013)
One of his preferred method is getting captured by the opposition.[CN] 猧Λ吹 は 璶ノ芞 The Three Musketeers (2011)
There's a principle in business[CN] ネ種Τ竒犁 The Lorax (2012)
otherwise, let's break this up.[CN] ⊿ぐ或弧 Second Chance (2012)
Well, there's a principle in nature[CN] ぇいΤ礛 The Lorax (2012)
Principle in nature[CN] 礛 The Lorax (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top