ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂热

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂热-, *狂热*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂热[kuáng rè, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄜˋ, / ] craze, #12,793 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had the lady followed, even with a fanatical fervor,... ..a religious or a political creed... but as such...[CN] 如果这位女士遵循的是一种狂热的 政治或宗教教义的话这样这么说 Europe '51 (1952)
You mad, crazy maniac! You ought to be locked up.[CN] 你疯了 你这狂热的疯子 我把你关起来 Strangers on a Train (1951)
I don't get it. She's nuts about me. She told me.[CN] 我没明白 她对我很狂热 她说过的 我知道 House of Strangers (1949)
I've had a strenuous evening.[CN] 我度过了一个狂热的夜晚 Strangers on a Train (1951)
They're fanatics.[CN] 他们是狂热份子 Foreign Correspondent (1940)
O lambent flames[CN] 噢,狂热的火焰 Quo Vadis (1951)
Tell him you thought if you invited me to the house, and I saw how happily married you were, then the horrid passion I have for you might be torn out of me.[CN] 跟他说 请我到你们家来 让我看看你们的婚姻是多么美满 这样我对你的狂热就从此打消 Notorious (1946)
Yours and your fanatical fisherman's.[CN] 你和你那狂热的渔夫的话 Quo Vadis (1951)
Is it not in your memory that we, too, years ago suffered the follies and fevers of youth?[CN] 你还记得我们,同样,两年前... ...寻迷在年青人的无知与狂热 Stage Fright (1950)
This man probably loves theater, an art fanatic.[CN] 这个人喜欢剧院 对艺术很狂热 To Be or Not to Be (1942)
They expect some wild-eyed maniac with blood in his hands.[CN] 他们期待一些手上沾满鲜血的狂热的疯子. When Strangers Marry (1944)
The great Tod Butler, fiery American painter who approached his canvases like a prizefighter.[CN] 巴特勒 绘画就像拳击的 狂热的美国人 The Woman on the Beach (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top