ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂奔

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂奔-, *狂奔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂奔[kuáng bēn, ㄎㄨㄤˊ ㄅㄣ, ] run crazily, #15,416 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] (n,vs) rushing around; running wild; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Indians are stampeding the buffalo.[CN] 印地安人故意让水牛狂奔逃窜 How the West Was Won (1962)
They're running wild.[CN] 他们在野性狂奔 Storm Warning (1951)
Once released, they'll slaughter every living thing in their path until their hearts burst from their efforts.[JA] 一旦解放されれば 行く手であらゆる生物を壊滅する その身体が停止するまで 彼らは狂奔するだろう Sword of Vengeance (2015)
I came running down the stairs... frightened, as if I knew what had happened.[CN] 我从楼上狂奔下来 倍受惊吓 仿佛早就知道发生什么事 Gaslight (1944)
Galloping Ghost.[CN] 狂奔鬼魂 Some Like It Hot (1959)
One shot tonight is apt to start the whole herd a-running.[CN] 在今晚开枪 正好吓着整个牛群狂奔起来 Red River (1948)
Meanwhile, these fanatical insurgents... trying to erase 5,000 years of history... unwillingly cover your tracks.[JA] ...発見されていない何かを盗み 闇市でそれを売るために その間に この狂奔する反乱者たちは 5千年の歴史を 消してしまうんだ The Mummy (2017)
The highway, meathead... via the woods.[CN] 我们去哪 在高速公路上一路狂奔 Les Cousins (1959)
I ran as little Jimmy had run the other day.[CN] 就像小Jimmy那天一样夺命狂奔 Invasion of the Body Snatchers (1956)
The horse at full speed now. Passed the rickshaw in no time at all.[CN] 照死地鞭马狂奔很快超过了人力车 Taki no shiraito (1933)
You were on the run.[JA] 君は狂奔している Big Man in Tehran (2013)
Of course, it doesn't exactly compare with Red Grange running 97 yards for a touchdown.[CN] 当然,这和格兰奇狂奔97码 触地得分无法相提并论 Compulsion (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂奔[きょうほん, kyouhon] herumrennen, versessen_sein (auf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top