ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爵-, *爵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爵, jué, ㄐㄩㄝˊ] noble; a feudal rank or title
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  良 (liáng ㄌㄧㄤˊ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 寸 holding a goblet 良 of wine 罒,  Rank: 1,925

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, ] knight; Sir; Jazz, #9,922 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle), #11,808 [Add to Longdo]
[bó jué, ㄅㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, ] earl; count, #18,798 [Add to Longdo]
[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, ] duke, #20,712 [Add to Longdo]
[jué wèi, ㄐㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, ] position in the nobility, #37,573 [Add to Longdo]
士乐[jué shì yuè, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ ㄩㄝˋ, / ] jazz, #41,767 [Add to Longdo]
[nán jué, ㄋㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, ] baron, #45,182 [Add to Longdo]
[xūn jué, ㄒㄩㄣ ㄐㄩㄝˊ, / ] Lord (UK hereditary nobility); UK life peer, #50,036 [Add to Longdo]
[hóu jué, ㄏㄡˊ ㄐㄩㄝˊ, ] marquis, #53,516 [Add to Longdo]
[guān jué, ㄍㄨㄢ ㄐㄩㄝˊ, ] official ranking; titles and honors, #65,045 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
[しゃくい, shakui] (n) peerage; court rank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This only increased his desire to be revenged on the murderous duke.これは、あの殺人的な公に復讐しようという彼の願いを強めただけだ。
The duke holds a lot of land.その公はたくさんの土地を所有している。
He was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.彼は国への貢献を認められてナイト位を与えられた。
General Franks received an honorary knighthood.フランクス陸軍大将がナイト位の名誉称号を授かりました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have 10,000 men under your command for the purpose of maintaining public order.[JA] 伯配下の 1万の軍隊の任務は 王国の治安だ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
The baron and his wife.[JA] 男と彼の妻についても A Cure for Wellness (2016)
King Gunther, Margrave Rüdiger von Bechlarn asks for an audience![CN] 龔特爾國王,來自貝赫拉恩的呂狄格侯求見! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Mercia...[JA] 伯 すべての道を検問するんだ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Blood shall follow blood, Lord Rüdiger![CN] 血債就該血來償,呂狄格侯 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Do you hear? Lord Volker is singing![CN] 有沒有聽見福爾克士正在裏面唱歌? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Fifth Earl of Greystoke.[JA] グレイストーク伯 The Legend of Tarzan (2016)
The baroness was infertile.[JA] 男夫人は不妊症だった A Cure for Wellness (2016)
- Sir.[CN] - 士。 Age of Tomorrow (2014)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯,幫我問一下匈奴王: 他是否已經準備兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
The time is nigh, Lord Rüdiger![CN] 這個時刻已經到來,呂狄格侯 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You have my word, Lord Margrave Rüdiger![CN] 我跟您一言為定,呂狄格侯 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃく, shaku] ADEL, ADELSRANG, ADELSTITEL [Add to Longdo]
[しゃくい, shakui] Adelstitel, Adelsrang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top