ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

煩わす

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煩わす-, *煩わす*
Japanese-English: EDICT Dictionary
煩わす[わずらわす, wazurawasu] (v5s) (See 煩わせる) to trouble; to bother; to annoy; to give trouble [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I asked her to speak to him and tell him that she should stop bothering her about it[JA] 煩わすのをやめるように 彼に話せと 彼女に言ったんだ Taken 3 (2014)
I shall not bother you any longer with my questions.[JA] 質問攻めで、あなたを 煩わすのは止めます Mr. Holmes (2015)
That doesn't seem to bother you.[JA] そいつは... 君を煩わすようには見えないが。 Takiawase (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
煩わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top