ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無罪放免

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無罪放免-, *無罪放免*
Japanese-English: EDICT Dictionary
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The accused was absolved from the crime.被告は無罪放免になった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No defence and Moriarty's walked free.[JA] 弁護なしで無罪放免 The Reichenbach Fall (2012)
Acquitted.[JA] 無罪放免だ! A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)
Cleared of all charges.[JA] 無罪放免とする Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
It's where the judge takes the case from the jury's hands, declares an acquittal.[JA] 裁判長が陪審員に渡さず無罪放免 The Lincoln Lawyer (2011)
Mark, this is full pardon or nothing, and that's exactly what Geyer's gonna give us.[JA] マーク 無罪放免か 何も与えないか どっちかよ それこそガイヤーが 私達に やらせたいことよ 137 Sekunden (2009)
The driver was arrested and acquitted.[JA] 運転手は無罪放免 The Memory of a Killer (2003)
You've been pardoned by the State of Georgia. You're free to go.[JA] ジョージア州によって無罪放免になってる どこへ行くにも自由だ Sick (2012)
I handed a psychopath a get-out-of-jail-free card.[JA] 僕は サイコパスに 無罪放免カードを渡してしまった Child Predator (2012)
Mr. Roulet, you're free to go. Court's adjourned.[JA] ルーレットさん 無罪放免です 閉廷します The Lincoln Lawyer (2011)
He's innocent until proven guilty. Correct?[JA] 立証されなければ 無罪放免 I See You (2010)
Was this how it was all going to end?[JA] これで無罪放免に? Limitless (2011)
We heard the dangerous cartel boss is free because someone tipped him off.[JA] 誰かが情報を洩らしたため 危険な麻薬カルテルのボスが 無罪放免になったと聞きましたが Red and Itchy (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top