ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無効にする

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無効にする-, *無効にする*
Japanese-English: EDICT Dictionary
無効にする[むこうにする, mukounisuru] (vs) {comp} to disable; to override [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's only one way to disable that device.[JA] これが装置を無効にする 唯一の方法だ Ability (2009)
Find a way to disable the shields protecting that compound.[JA] あの敷地を守っているシールドを 無効にする方法を見つけてくれ Storm Front, Part II (2004)
You programmed a PADD to unlock every security door in the building.[JA] ビルの全てのドアのセキュリティを 無効にするプログラムをパッドにしたんだ Borderland (2004)
I've filed a motion to quash the subpoena. We do have legal options available to us.[JA] 召喚状を無効にするよう 申し立てた We Are Not Animals (2007)
I've filed a motion to quash the subpoena. When I win it,you'll be in the clear.[JA] 召喚状を 無効にする申し立てをした We Are Not Animals (2007)
I've disabled the internal sensors. It should be some time before anyone notices one of the escape pods is missing.[JA] 船内センサーを無効にするわ 脱出ポットが無くなったことに気付く までの時間稼ぎができるわ The Augments (2004)
Built by us to disable the iranian nuclear program.[JA] イランの核計画を無効にする為 我々が作ったの Matsya Nyaya (2012)
You should be able to deactivate the shields from this console.[JA] このコンソールからシールドを 無効にすることができるでしょう Storm Front, Part II (2004)
Your presence will negate that advantage.[JA] あなたの存在はその利点を無効にするでしょ Storm Front, Part II (2004)
Their passports are invalidated . Effect.[JA] 即無効にするということなんだ The Lady (2011)
I'm gonna need to open this so I can bypass... the security protocols.[JA] セキュリティ・プロトコルを 無効にするために空ける必要がある These Are the Voyages... (2005)
I've been working on a way to try and block its ability to transmit.[JA] 追跡機能を 無効にする方法を調べてた Heretic's Fork (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
無効にする[むこうにする, mukounisuru] to disable, to override [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top