ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

涉猎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -涉猎-, *涉猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dabble? Listen to me.[CN] (我涉猎 Annie Hall (1977)
He's so diversified, he doesn't even know what he owns.[CN] 他涉猎如此广泛 甚至都不知道自己拥有些什么 He's so diversified, he doesn't even know what he owns. Jurassic World (2015)
What was your name again?[CN] 在我那不合逻辑的涉猎里 物理是我的下一个有逻辑的学科 Einstein: Chapter Three (2017)
Rare paintings.[CN] 当他涉猎科技后 有一样东西 And while he does dabble in tech, there is one thing 他无法抗拒... Fundamentals of Naked Portraiture (2016)
You are an artist with a wide palate.[CN] 你是一个涉猎甚广的艺术家 Yayoi Kusama: I Love Me (2008)
Uh, nobody, you know.[CN] you know. myself. 不过恐怖情色片我也有所涉猎 but I also dabbled in horror -erotica. 6 A.M. (2014)
- Somebody having a little dabble?[CN] - 有人小小涉猎? The Witches (1966)
♪ I live it full, I live it wide ♪[CN] 喵喵 # 活得充实 涉猎广泛 # # I live it full, I live it wide # Down Will Come (2015)
He's dabbled.[CN] 他涉猎 The Brittany Murphy Story (2014)
What a jerk. Yeah, I sort of dabble around, you know.[CN] 听我讲的,真傻) 是的,我涉猎了一些 Annie Hall (1977)
She said you have many interests[CN] 她说你涉猎广泛 Sandra (1965)
And I asked him to throw together maybe a couple of logos for us.[CN] 奇云有涉猎网页设计 Ghostbusters (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top