ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浚-, *浚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[浚, jùn, ㄐㄩㄣˋ] to dredge
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,753

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #17,480 [Add to Longdo]
[shū jùn, ㄕㄨ ㄐㄩㄣˋ, ] to dredge, #37,582 [Add to Longdo]
[Jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jun county in Henan, #95,782 [Add to Longdo]
[wā jùn, ㄨㄚ ㄐㄩㄣˋ, ] to dredge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P) [Add to Longdo]
[しゅんせつ, shunsetsu] (n,vs) dredging [Add to Longdo]
渫機[しゅんせつき, shunsetsuki] (n) dredger [Add to Longdo]
渫作業[しゅんせつさぎょう, shunsetsusagyou] (n) dredging operations [Add to Longdo]
渫船[しゅんせつせん, shunsetsusen] (n) dredger [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nosuspects have yet been named.[CN] 目前还有有具体嫌疑人 Buddy Hutchins (2015)
And sweep Galactica for any kind of radiological devices. Right.[JA] それと、ギャラクティカ内の あらゆる放射性装置を Flesh and Bone (2004)
"To live free of this heart,[CN] ぇ糶笵 稱璶耚叉硂聋み纽 Second Chance (2012)
I didn't see the point in dredging up an embarrassing chapter of my own history over what I assumed was nothing.[CN] 我没有看到这一点 在疏了一个尴尬 我自己的历史篇章 以上就是我认为 是什么。 Kept Woman (2015)
Authorities believe he died on impact, but crews are still dredging the reservoir to find his body.[CN] 当局相信他死了冲击, 但工作人员仍 疏水库 找到他的尸体。 Repeaters (2010)
This is even more powerful than thinking out of the box.[CN] 硂妓稱 ぃ穦 The Billionaire (2011)
Uh... "To live free of this heart, one must find one's own;[CN] ... "稱璶耚叉硂聋み纽 碞ゲ斗碝 Second Chance (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top