ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -泱-, *泱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[泱, yāng, ㄧㄤ] great, expansive; agitated
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,801

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāng, ㄧㄤ, ] agitated (wind, cloud); boundless, #66,847 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Growing from humble streams to mighty rivers it will travel hundreds of miles to the sea.[CN] 涓涓细流汇集成大河 行程数百英里回到大海 Fresh Water (2006)
We are a great country and we live by our word[CN] 我大国 以诚信为本 The Banquet (2006)
They're not aware that Romans are on top of the world...[CN] 难道都没有身为罗马帝国子民的自觉吗 Thermae Romae (2012)
Chanting, chanting We join the tide[CN] 邦人共歌,其泽 The Emperor's Shadow (1996)
A big country blasting a little one into the stone age We'll be everyone's favorites[CN] 大国偷袭贫穷小国 Thirteen Days (2000)
But it wasn't just my call.[CN] 但这不是我可以定的 Cub (2014)
I can't believe we wouldn't be able to find a skilled cannon master in our great kingdom.[CN] 我真不敢相信 这个大国 竟然找不到一个 技术高超的大炮师父 The Tsunami Warrior (2008)
I can tell you that there was a woman wearing high heels... and expensive perfume... and I could also smell disinfectant and sick animals.[CN] 我知道当时有个穿高跟鞋的女人也在候诊室 I can tell you that there was a woman wearing high heels... 我闻到了昂贵的香水味 and expensive perfume... 消毒剂的味道 和病的宠物发出的味道 and I could also smell disinfectant and sick animals. Proof (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top