ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气-, *气*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[气, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air,  Rank: 217
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 1,863
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air,  Rank: 2,009
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 2,637
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,013
[氨, ān, ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,028
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  炎 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,482
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,602
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,701
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,972

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas, #740 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] 不客 Battle Los Angeles (2011)
Out.[CN] 吸 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Stand up.[CN] 拿出勇 La Vie en Rose (2007)
I gasped.[CN] 我倒吸一口 Blackfish (2013)
Cool.[CN] 帅 The Infestation Hypothesis (2011)
Breathe![CN] 快吸! Ocean's Eleven (2001)
Just luck![CN] 只是运 Darfur Now (2007)
[Sighs][CN] [叹] The Zero Theorem (2013)
(EXHALING)[CN] (呼) Hector and the Search for Happiness (2014)
- Oxygen.[CN] - 氧. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Hmm.[CN] 关于勇 Nim's Island (2008)
I'm angry![CN] 我生了! Pilot (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top