ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -椎-, *椎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[椎, chuí, ㄔㄨㄟˊ] spine, vertebra; hammer, mallet
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 2,455

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] a hammer, #9,207 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine, #9,207 [Add to Longdo]
[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
[yāo zhuī, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ, ] lumbar vertebra (lower backbone), #17,311 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
间盘[zhuī jiān pán, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ, / ] intervertebral disk, #29,939 [Add to Longdo]
[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]
动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
[zhuī gǔ, ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #70,693 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しい;シイ, shii ; shii] (n) (uk) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
の木[しいのき;シイノキ, shiinoki ; shiinoki] (n) (uk) (See ) any beech tree of genus Castanopsis [Add to Longdo]
間板[ついかんばん, tsuikanban] (n) intervertebral disk [Add to Longdo]
間板ヘルニア[ついかんばんヘルニア, tsuikanban herunia] (n) disk herniation; herniated disk; hernia of intervertebral disk; slipped disk [Add to Longdo]
[ついこつ, tsuikotsu] (n,adj-no) vertebra; vertebrae [Add to Longdo]
茸;香蕈[しいたけ, shiitake] (n) shiitake mushroom (Lentinula edodes) [Add to Longdo]
[しいにび;しいにぶ, shiinibi ; shiinibu] (n) (obsc) jet black [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Shiitake" is a sort of mushroom.茸」はキノコの一種だ。
I have a slipped disc.間板ヘルニアをわずらっています。
We keep shiitake mushrooms dry.茸を乾燥させて保存します。
Disk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.間板ヘルニアは背骨の間にある間板という軟骨が飛び出すものです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He died without consciousness. Fractured spine and skull.[CN] 他死时没有知觉,脊和头骨都破裂了 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
They can fix the spine, if you got the money.[JA] 金さえあれば 俺の脊は治せる Avatar (2009)
C-2 cervical vertebrae is connected to the[JA] C -2 頚 Midnight (2009)
All vertebrate embryos are inherently female, anyway.[JA] 脊動物の胚は遺伝的には すべて雌で─ Jurassic Park (1993)
The C-1 cervical vertebrae is connected to the C-2 cervical vertebrae.[JA] C -1 頚が C Midnight (2009)
Yeah, shiitake.[JA] そうだ これは茸だ The Hangover Part II (2011)
W- wait, old spinal called based organisms.[JA] このちっぽけな脊動物ども! まったく! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A motorized traction table for stretching the spine.[CN] 活动伸张椅 调整脊骨用的 Thunderball (1965)
I have a bulging disk.[JA] 腰間板ヘルニアなんだ L Alpine Fields (2008)
Do you remember?[CN] 他们打断了我两块脊骨 你记得吗? Memories of Underdevelopment (1968)
- A fractured spine?[CN] -脊受损? Twelve O'Clock High (1949)
They say that... That a firm mattress is better for your spine.[CN] 广告上说硬床垫 对你的脊有好处 A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top