ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

星河

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -星河-, *星河*
Japanese-English: EDICT Dictionary
星河[せいが;せいか, seiga ; seika] (n) (obsc) (See 天の川) Milky Way [Add to Longdo]
星河[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hollywood luxury apartments, Vantage View...[CN] 她住在好莱坞星河明居... Hollywood Hong-Kong (2001)
" You burn away my disguise and galaxies fall "[CN] "你烧掉了我的伪装,让星河落下" Urbania (2000)
Follow the stars beyond the galaxy.[CN] 沿着"星河"旁的"星星" Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
It's looked upon... as an infectious disease in some galaxies.[CN] ...在别的星河认为是 会传染的疾病 Men in Black (1997)
"Take the stars beyond the galaxy."[CN] 沿着星河找到星星 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
- The Galaxy.[CN] - 星河 - 對,就是那兒 Michael Clayton (2007)
Beyond the Galaxy Theatre.[CN] 在星河剧场旁 Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Service guarantees citizenship.[CN] "星河舰队Ⅲ掠夺者" -=剧终=- Sokidon Proudly Presents Starship Troopers 3: Marauder (2008)
Because we're members of the Play-Tone galaxy of stars.[CN] 因为我们是普利通星河的一部分 That Thing You Do! (1996)
Are you the smile of thousands of stars?[CN] 你的微笑有如浩渺星河 Enthiran (2010)
You guys go to Sing Long and take a look.[CN] 你们去星河看看 PTU (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top