ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无机

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无机-, *无机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机[wú jī, ˊ ㄐㄧ, / ] inorganic (chem.), #24,115 [Add to Longdo]
无机[wú jī yán, ˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] inorganic salt, #47,956 [Add to Longdo]
无机[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]
无机化学[wú jī huà xué, ˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awesome! We slipped right through![CN] 他是穿梭果实的能力者 可以在任何无机物之间自由穿梭 One Piece Film: Gold (2016)
My name is Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.[CN] 我是工大无机物专业二年级苏智宇 A Muse (2012)
There I am![CN] 彼之火山小实验毫无机会也 Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure (2015)
Not inorganic food.[CN] 而是有机物和无机物的那种无机 A Muse (2012)
Many who try to climb it fail and never get to try again.[CN] 很多人想往上爬,却失败了 且永无机会再试 The Climb (2013)
I was the weirdest kid in the world, because I said organic chemist every time![CN] 我是世界上最奇怪的孩子 因为我每次都说相当无机化学家 The Guilt Trip (2012)
And with my breakthrough shrinking inorganic material,[CN] 又有突破 缩细到无机物质... Ant-Man (2015)
They say Mr. Bingley brought a tribe of London dandies with him.[CN] 这些姑娘毫无机会 These girls don't stand a chance. Pride and Prejudice and Zombies (2016)
I'm fine.[CN] 你只能在无机物之间自由穿梭吧 One Piece Film: Gold (2016)
They're 10 feet from the door, loaded for bear, and then, suddenly lose their shit.[CN] 他们离门口只有十英尺 胜利在即 无机材料 Minute to Win It (2014)
Is it on our side?[CN] 我们毫无机 Gantz: O (2016)
But, the bank cameras caught them pressing the trigger?[CN] 无机材料 Minute to Win It (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top