ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

旋风

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旋风-, *旋风*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] whirlwind kick (martial arts) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"As the turbines are expanded, advance O people - the big Satan."[CN] "它疾如旋风 呼吸卷人类 大撒旦" Till Marriage Do Us Part (1974)
They sowed the wind and now they are going to reap the whirlwind.[CN] 他们播撒下风(的种子) 而现在他们将收获旋风 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Who do you think I am?[CN] 你以为我是什么 旋风吗? Who do you think I am? This Gun for Hire (1942)
And the whirlwind...[CN] 旋风将他们吹去... The Bible: In the Beginning... (1966)
He's riding the whirlwind.[CN] 他像是在骑着旋风 Lawrence of Arabia (1962)
"Whirlwind 297 to Control.[CN] 旋风297报告 The Cassandra Crossing (1976)
He rode among the Pawnees like a whirlwind.[CN] 他骑马穿梭在波尼族人之中 就像一阵旋风 Little Big Man (1970)
Not too much. I don't want a cyclone.[CN] 不要太强劲 我不要旋风 Funny Face (1957)
(narrator) The effect of the bombing, combined with a heat wave, was to create a man-made tornado of flame.[CN] 轰炸的效果,和一股夏天的热浪汇合起来, 将引起一场人造的火焰旋风 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Last year at the Chai Jin residence[CN] 小管营,去年我在小旋风柴进庄上 The Delightful Forest (1972)
The 'White Lance.[CN] 小旋风霸王枪 Shao Lin men (1976)
Like going to heaven in a whirlwind.[CN] 驾旋风上天堂 Tammy and the Bachelor (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top