ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

斯诺

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斯诺-, *斯诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯诺[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]
克拉斯诺达尔[kè lā sī nuò dá ěr, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄚˊ ㄦˇ, / ] Krasnodar (city in Russia), #149,838 [Add to Longdo]
克拉斯诺亚尔斯克[Kè lā sī nuò yà ěr sī kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Krasnoyarsk, #174,116 [Add to Longdo]
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, / ] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only officers of the Indian Army, like Colonel Arbuthnot, have Indian orderlies.[CN] 只有阿布斯诺上校这种 印度驻军军官才会有印度勤务兵 Murder on the Orient Express (1974)
About 200 degrees in Merced, 400 degrees out in Fresno, and I know we're gonna have about 500 degrees up around the valley there somewhere.[CN] 弗斯诺区最热四百度 盆地区则会达到五百度 American Graffiti (1973)
Mr. Snow?[CN] 斯诺先生吗,是的 State of Siege (1972)
- Brothers! - Look, our construction man! - Hello.[CN] 朋友们,朋友们 你们不是到克斯诺夫了么? Ukroshcheniye ognya (1972)
Arbuthnot.[CN] 阿布斯诺上校 Murder on the Orient Express (1974)
- To the priest's at Krasnoilye.[CN] -我去了卡拉斯诺依村找牧师 Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Colonel Arbuthnot, in a murder inquiry, no suspect's reasons are exclusively his own.[CN] 阿布斯诺上校 在谋杀案调查中 疑犯不能有什么"私人理由 Murder on the Orient Express (1974)
Get Frank Adams for me in Fresno.[CN] 还有,把弗兰克·亚当斯给我从弗雷斯诺叫回来. Earthquake (1974)
Move. Come on.[CN] {\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F}阿布斯诺上校 从印度归国的英国军人 Murder on the Orient Express (1974)
Wednesday I play snook with the adjutant.[CN] 周三我和副官玩斯诺 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
Listen, honey... you oughta be drunk in Fresno, California.[CN] 听着,甜心... 你应该醉在加州的夫勒斯诺 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
- I want a word with the maid.[CN] 五分钟后把阿布斯诺上校叫来 Murder on the Orient Express (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top