ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採掘

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採掘-, *採掘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
採掘[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
採掘[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was no one in the mine when it blew up.採掘が爆発した時、中には誰もいなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 私は竜結晶を採掘して武器を作る事を許可する The Queen's Justice (2017)
We are mining for these little chaps.[JA] 我々は、これらの欠片を 採掘している。 Pan (2015)
They left behind sophisticated mining equipment and a drone platforms.[JA] 素晴らしい採掘装置と 無人の機器を残したまま Star Trek Beyond (2016)
Connects to the clay pits, you see.[JA] 採掘場に繋がってるんだ Crimson Peak (2015)
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 竜結晶の採掘と武器の製造を許可する The Spoils of War (2017)
We need to mine it and turn it into weapons.[JA] 採掘して武器にしなくてはならない Stormborn (2017)
You can tell us all about phosphate mining.[JA] リン鉱石採掘の話しも... Allied (2016)
Size and location of unexplored deposits.[JA] 未採掘の鉱脈の埋蔵量と場所です End of the World (2015)
Diamonds everywhere.[JA] 奴隷労働 ダイヤモンドの採掘 The Legend of Tarzan (2016)
We need to find it, we need to mine it, we need to make weapons from it.[JA] それを見つけ、採掘し 武器を作る Dragonstone (2017)
We gonna properly secure this well before a production platform come in right after us and starts pumping oil.[JA] 我々は生産基地用に ここを安全にしようとしてる 後から採掘しにくる連中のためだ Deepwater Horizon (2016)
So BP company men Vidrine and/or Kaluza are hoping that we have tamed this bitch and are ready to displace drilling mud 1800 hours.[JA] 会社は私達が試掘を順調に終えたと期待して 採掘泥を18: Deepwater Horizon (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top