ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指向

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指向-, *指向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指向[xìng zhǐ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
指向装置[zhǐ xiàng zhuāng zhì, ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] pointing device (for notebook computer) [Add to Longdo]
矛头指向[máo tóu zhǐ xiàng, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ ㄓˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] to target sb or sth (for attack, criticism etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
指向[しこうせい, shikousei] (n) (See 志向性) directionality; directivity [Add to Longdo]
指向性アンテナ[しこうせいアンテナ, shikousei antena] (n) directional antenna [Add to Longdo]
指向性爆薬[しこうせいばくやく, shikouseibakuyaku] (n) shaped charge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You thought they were pointing to something.[CN] 你认为那些都指向某个地方 Numbers (2005)
I expected to be displeased by his disdain for private schools' competitive and elitist focus.[JA] 私立学校を軽蔑してるし エリート指向がむき出しだった The Geek in the Guck (2014)
- Drug. Call it whatever you like.[JA] - "データ指向構文解析" と呼ばれてる Pioneer (2013)
Every answer lay at the livery.[CN] 所有答案都指向马房 Advances, None Miraculous (2005)
But all leading to the big con.[CN] 但所有的都指向一个大骗局 Eye of the Beholder (2005)
Hannah's a safety inspector not just because she's detail-oriented[JA] ハンナは詳細指向だからって訳ではなく 安全監査官なんです。 Repairs (2013)
Maybe they're pointing to her. Look![CN] - 也许它指向她的营地 Numbers (2005)
There's been a lot of finger-pointing tonight, but now all fingers point to the Bandit.[CN] 今晚这儿有许多指纹 但所有指向盗窃团伙的指纹 Hoodwinked! (2005)
We can't just stand idly by and do nothing while a nuclear missile is aimed at the peninsula.[CN] 当核弹指向(朝鲜)半岛时 我们不能无动于衷 Typhoon (2005)
One of those trails Will lead to dierdre.[CN] 而那些痕跡中的一個就會指向DIERDRE Impossible (2005)
Except for a single very powerful radio emission aimed at Jupiter the four-million-year-old black monolith has remained completely inert.[JA] 非常に強力な指向性電波を―― 木星へ向けて放射したが それ以外は 400万年前のままの 状態を保持している 2001: A Space Odyssey (1968)
Sophisticated satellite surveillance as well as directed energy and laser weapons, which are already developed, have the ability to target dissenters anywhere on Earth.[JA] 高度な衛星監視、 すでに開発済みの、指向性エネルギー兵器やレーザー兵器は、 反対者が地球上のどこにいても標的にすることができます。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top