ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拱门

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拱门-, *拱门*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind the third arch.[CN] 在第三个拱门后面. The Name of the Rose (1986)
Like the arch of the sky[CN] 像天空的拱门 Legend (1985)
It's a house with an arch. Ya can't miss it[CN] 那是间有拱门的小房子 你不会找错的 Death in the Garden (1956)
The archway took 18 months to construct.[CN] 拱门建造花了18个月 Friends (1971)
Plus the Arch of Augustus![CN] 再加上奥古斯都拱门 Amarcord (1973)
All right, yes. Now, I want you to put the Vigo in the arch.[CN] 好,我要你们把维哥放在拱门 Ghostbusters II (1989)
The only homeward road for all of us lies through the arch of victory.[CN] 对我们所有人来说 唯一一条回家的路 就是位于穿过胜利拱门(的路) Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
They form a crescent, anchor it at one end and sweep on until they've cleared a quadrant.[CN] 它们形成一端固定的拱门 再扫回来形成一个象限 The War of the Worlds (1953)
- Нe was there, behind the arch![CN] 他在那儿, 拱门后面! The Name of the Rose (1986)
It was Pedro Falqués who made those lamps and those complicated arches.[CN] 那些灯和复杂拱门 是彼得罗・法基的杰作 Antonio Gaudí (1984)
Sing me good morning Rise up, sun like the arch of the sky[CN] 初升的太阳像 天空的拱门 Legend (1985)
He said it was the first flat under the archway.[CN] 他说是拱门下第一单元 He said it was the first flat under the archway. Dracula A.D. 1972 (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top