ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

批准

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -批准-, *批准*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批准[pī zhǔn, ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ, ] to approve; to ratify, #1,882 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as mother agrees, go.[CN] 妈妈批准你就去吧! A Mother Should Be Loved (1934)
I have my leave and I'm going to spend it in Paris, for the first time[CN] 我的请假被批准了 这将是我第一次到巴黎度假 Le Silence de la Mer (1949)
So it is time to ratify our arrangement.[JA] 条約を批准しに来た Other Lives (2015)
"The Seeing Eye" and "Kitchen Satire": No renewal of license![CN] 《观察眼》和《厨房讽刺作品》,不再批准许可 Baltic Deputy (1937)
Will the Southern states resume their former position in the Union speedily enough to enable us to block ratification to this here[JA] 南部が連邦に迅速に復帰すれば 修正第13条を批准せずにすむかね Lincoln (2012)
Don't you approve?[CN] 你不批准吗? The Best Years of Our Lives (1946)
Sanctify this thy servant, our royal Prince John.[CN] 你批准你的仆人 我们高贵的约翰王子 The Adventures of Robin Hood (1938)
Arkansas, too, most likely. It'll be ratified.[JA] アーカンサスもおそらく批准する Lincoln (2012)
I'd like to ask your permission to have Mr. McNeal of the Chicago Times... address the board.[CN] 我请你们批准芝加哥时报的麦克尼尔先生... 参加这个听证会 Call Northside 777 (1948)
Surrender won't be thought of.[JA] 復帰すれば修正条項を 批准しなくていいと Lincoln (2012)
We've ratified the law...[JA] 我々は 法律を批准しました... The National Anthem (2011)
The Northern states will ratify, most of them.[JA] 北部の州はみな批准するし Lincoln (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
批准[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top