ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手心里

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手心里-, *手心里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This Mr Jones, I fear, still runs in your head.[CN] 这个琼斯先生 还在你手心里 Tom Jones (1963)
Your heart can fit right in my hand.[CN] 你的心脏能够在我的手心里跳动. Tadpole (2000)
He always writes his number on a girl's hand when he's drunk.[CN] 他一喝多了 就往女孩手心里写电话号码 Be There or Be Square (1998)
I've still got my hands on him.[CN] 他还仍然在我的手心里 The Enforcer (1951)
Each time his wound throbs, Manech feels Mathilde's heart in his palm.[CN] 只要伤口一痛,马涅克就感到 犸蒂德的心在他手心里扑通跳 A Very Long Engagement (2004)
I had them all in my hand.[CN] 都在我手心里攥着呢 White Sun of the Desert (1970)
when I held you in my hands for the first time..[CN] 当我第一次把你捧在手心里... Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
What, was I to carry her in my hands?[CN] - 我总不能把娜塔莎老捧在手心里 Ukroshcheniye ognya (1972)
See if you can get him to floss.[CN] 看你能不能把他捏在手心里 The Will (1999)
If we don't move fast, we'll lose it, either to the Cubans or the Brits or the next bunch that want their grubby paws on it.[CN] 这是我的家 要不赶快行动就会失去他 落在外国人,英国人 或者别的什么人手心里 Water (1985)
I feel her hand in yours.[CN] 我感到她的手在你的手心里 Lovers of the Arctic Circle (1998)
Like Colonel Nonaka in 1936?[CN] 不论日本还是韩国 都不过是在美国手心里的猴子罢了 KT (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top