ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

所以下次你要把你的私人生活 [...] 上时 最好提前一年跟我请假

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -所以下次你要把你的私人生活 [...] 上时 最好提前一年跟我请假-, *所以下次你要把你的私人生活 [...] 上时 最好提前一年跟我请假*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got that?[CN] 所以下次你要把你的私人生活 置于公司需求之上时 最好提前一年跟我请假 Skin in the Game (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

所以 (suǒ yǐ)下次 (xià cì) () (yāo) () () (de)私人生活 () 置于 (zhì yú)公司 (gōng sī)需求 (xū qiú)之上 (zhī shàng) (shí) 最好 (zuì hǎo)提前 (tí qián)一年 () (gēn) ()请假 (qǐng jià)

 


  

 
所以
 • (ゆえん) (n) reason; way of doing; cause; grounds [EDICT]
 • (suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ) therefore; as a result; so [CE-DICT]
下次
 • (xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ) next time [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (たば) (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [EDICT]
 • (わ(P);ば;ぱ) (ctr) counter for bundles; (P) [EDICT]
 • (bǎ, ㄅㄚˇ) to hold; to contain; to grasp; to take hold of; a handle; particle marking the following noun as a direct object; classifier for objects with handle [CE-DICT]
 • (bà, ㄅㄚˋ) handle [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
置于
 • (zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ) place; put (at or in a position) [CE-DICT]
公司
 • (こうし) (n) company; firm (in China); (P) [EDICT]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT]
需求
 • (xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ) requirement; demand (econ.) [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
最好
 • (zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ) best; (you) had better (do what we suggest) [CE-DICT]
提前
 • (tí qián, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ) to shift to an earlier date; to bring forward; to advance [CE-DICT]
一年
 • (いちねん;ひととし;ひととせ) (n) one year; some time ago [EDICT]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
请假
 • (qǐng jià, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ) ask for time off [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top