ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我怀孕了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我怀孕了-, *我怀孕了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to have a baby.[CN] 我怀孕了 Wild Strawberries (1957)
Yes, I'm pregnant.[CN] 是的 我怀孕了 The Possessed (1965)
I'm in a family way.[CN] 我怀孕了 The Tarnished Angels (1957)
What perception, Mrs. Butler. Right away. In fact, I left my bags at the station.[CN] 因为我怀孕了 Gone with the Wind (1939)
I'm pregnant, Mother.[CN] 我怀孕了,妈妈. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
Then I fell pregnant, of course.[CN] 当然我怀孕了 Persona (1966)
I'm pregnant, Michel.[CN] 米歇尔 我怀孕了 Breathless (1960)
I was expecting, that did it.[CN] - 当他们听说我怀孕了 No Man of Her Own (1950)
I think I'm pregnant.[CN] 我觉得我怀孕了 Summer with Monika (1953)
I was just going to tell him, "Be careful so that I don't get pregnant" when he came.[CN] 我想告诉他小心点 别让我怀孕了 他高潮来临时 Persona (1966)
You got me pregnant![CN] 要不是你让我怀孕了 Summer with Monika (1953)
I'll tell you what's the matter with me. I'm pregnant.[CN] 告诉你我怎么了,亚瑟 我怀孕了 Saturday Night and Sunday Morning (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top