ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

成層

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成層-, *成層*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood), #111,113 [Add to Longdo]
热成层[rè chéng céng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, / ] thermosphere [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
成層[せいそう, seisou] (n) stratification [Add to Longdo]
成層火山[せいそうかざん, seisoukazan] (n) stratovolcano; composite volcano [Add to Longdo]
成層[せいそうけん, seisouken] (n) stratosphere; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.穂木を台木に差し込む際、形成層を重ね合わせるようにします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then, when there is nothing left but sorrow and love of Big Brother, we shall lift you clean out of history, we shall turn you into gas and pour you into the stratosphere.[JA] ビッグブラザーの悲しみと 愛のほか何も残らぬ時 我々は君を歴史から 取り出して 気体と化し 成層圏へ放出する 1984 (1984)
Endurance is hitting stratosphere![JA] 船が成層圏に入る Interstellar (2014)
I'm taking us into the stratosphere.[JA] 成層圏に連れて行くんだ The Space Between Us (2017)
- I barely left the stratosphere.[JA] 成層圏で墜ちた Interstellar (2014)
I heard they shut you down, sir... for refusing to drop bombs from the stratosphere onto starving people.[JA] NASAは潰された 成層圏からの攻撃命令を- 拒否したせいで Interstellar (2014)
No, you have to get closer to the stratosphere.[JA] いえ 成層圏に近づかないと Cease Forcing Enemy (2016)
The debris burn up in the upper atmosphere. Do not be afraid.[JA] 大概は成層圏で 燃え尽きるから... Attraction (2017)
Entering stratospheric flight.[JA] 成層圏に突入 The Space Between Us (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top