ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

感冒

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感冒-, *感冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒[gǎn mào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] to catch cold; (common) cold, #2,940 [Add to Longdo]
流行性感冒[liú xíng xìng gǎn mào, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] influenza, #53,096 [Add to Longdo]
感冒[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] (n) cold (illness) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those cold pills.[CN] 又是感冒药又是樱花的 Love Letter (1995)
He neglected a cold.[CN] 前一阵子患了感冒 Love Letter (1995)
"I'm basically fine but I now have a cold."[CN] "我也很好,但是有些感冒" Love Letter (1995)
The cold this year is persistent.[CN] 是吗? 今年的感冒可是很难医的 Love Letter (1995)
You shouldn't underestimate a cold.[CN] 树,不要轻视感冒哦! Love Letter (1995)
I have a cold.[CN] 我感冒 Love Letter (1995)
"But I now have a cold.[CN] "但是稍微有些感冒 Love Letter (1995)
"How is your cold?"[CN] "感冒好了吗?" Love Letter (1995)
He almost never had a cold.[CN] 平时很少会感冒的人却感冒 Love Letter (1995)
Hope she took those pills.[CN] 还有,寄给她的感冒药有没有吃? Love Letter (1995)
Yes, he neglected a cold.[CN] 就是患了感冒转变成肺炎 Love Letter (1995)
Hope she got well.[CN] 不知道她感冒好了没? Love Letter (1995)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感冒[かんぼう, kanbou] Erkaeltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top