ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

您对琼恩·雪诺不吝美言 可 [...] 岛之时 您却躲在这峭壁之上

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -您对琼恩·雪诺不吝美言 可 [...] 岛之时 您却躲在这峭壁之上-, *您对琼恩·雪诺不吝美言 可 [...] 岛之时 您却躲在这峭壁之上*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing is ever so sweet again.[CN] 您对琼恩·雪诺不吝美言 可当他踏上龙石岛之时 您却躲在这峭壁之上 The Queen's Justice (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(nín)对琼恩 ()·雪诺 ()不吝 (bù lìn)美言 () 可当 () ()踏上 (tà shàng) (lóng)石岛 () (zhī) (shí) (nín) (què) (duǒ) (zài) (zhè)峭壁 (qiào bì)之上 (zhī shàng)

 


  

 
 • (nín, ㄋㄧㄣˊ) you (formal) [CE-DICT]
不吝
 • (bù lìn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ) not stint [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
踏上
 • (tà shàng, ㄊㄚˋ ㄕㄤˋ) set foot on [CE-DICT]
 • (lóng, ㄌㄨㄥˊ) dragon; imperial; surname Long [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
 • (què, ㄑㄩㄝˋ) but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [CE-DICT]
 • (duǒ, ㄉㄨㄛˇ) avoid; get out of way; to hide; to go into hiding [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT]
峭壁
 • (qiào bì, ㄑㄧㄠˋ ㄅㄧˋ) cliff; steep; precipice [CE-DICT]
之上
 • (zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ) above [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top