ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心痛

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心痛-, *心痛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心痛[xīn tòng, ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˋ, ] heart pain, #7,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She took pains to help the child overcome his grief.彼女はその子供の心痛をいやすのに苦労した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It pains me to have to say this.[CN] 这话说得我很心痛 Kraftidioten (2014)
Before the heartache, before the lies, we set out to help people, right?[JA] 心痛の前に 嘘の前に 俺達は人助けをするよな? #thinman (2014)
I'm very sore, and I've seen a lot of people killed, so I don't think it's too much to ask for a little conversation.[CN] 我很心痛 並且看到了那麼多人死去 我覺得想和你聊會兒天不算什麼過分的要求吧 Synchronicity (2014)
(A father's nightmare of seeing his daughter suffer! )[CN] (女儿托梦,父亲心痛 The World of Kanako (2014)
I cannot begin to fathom...[JA] ご心痛は... Chapter 3 (2013)
I am so sorry for your troubles.[CN] 你遇到这些麻烦事,我很心痛。 I am so sorry for your troubles. Gone Girl (2014)
Don't you think it pains me to watch you unravel?[CN] 你以为看着你这样涣散 我不心痛吗? Little Accidents (2014)
I could save the government years of heartache, not to mention[JA] 政府の心痛を救える The Wolf of Wall Street (2013)
She'd be deeply hurt if you were expelled.[CN] 如果她知道你会被赶出学校 她会好心痛 Hung bou joi sin (2014)
Simple case of cabin fever plus a dose of grief, that's all.[JA] 心痛のあまり 自殺を考えた The Light Between Oceans (2016)
- The utter gall.[JA] - 心痛を与えるため The Raven (2012)
Your troubles dismay your daughter[JA] 貴方の心痛が娘を動揺させます Die Walküre (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top