ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

後続

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後続-, *後続*
Japanese-English: EDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] (n,adj-no,vs) succeeding; following; trailing; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They would have hit us.[JA] 後続車がすぐ後ろに The Distance (2015)
Sir! The 1033 express approaching from behind![JA] 指令長 後ろから 後続の1033が来ています Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
The back marker's gone through![JA] 後続が抜いていく! Rush (2013)
They're leaving the pack far behind.[JA] 後続を大きく引き離した Rush (2013)
My reinforcements will be here any minute.[JA] 後続部隊がすぐに来るぞ Blue Code (2012)
We're seeing the same neural patterns in all the Echos plus every subsequent generation:[JA] 私たちは... すべてのエコーに_同じ神経パターンを見ています ...プラス後続のすべての世代: The Island (2005)
He's been overtaken by car after car.[JA] 彼のマシンは次々と 後続に追い抜かれます Rush (2013)
That back marker's going past Hunt.[JA] 後続がハントを抜いていく Rush (2013)
Hunt manages to weave his way between the back marker and the stationary Penske.[JA] ハントはなんとか後続と 同様に停まった ペンスキーの間をすり抜ける Rush (2013)
Niki Lauda and James Hunt, side by side on the front of the grid, go away absolutely as one![JA] ラウダとハントが並んで フロント・グリッドから 飛び出していく 後続を突き放す勢い! Rush (2013)
Oh, man.[JA] 後続パイロットは Guardians of the Galaxy (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top