ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹珠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹珠-, *弹珠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹珠[dàn zhū, ㄉㄢˋ ㄓㄨ, / ] marbles, #51,518 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, give me my marble.[CN] 嘿, 把弹珠给我. When Strangers Marry (1944)
Tell my friends I'll be playing pinball, will you?[CN] 告诉我的朋友们我会在玩弹珠游戏 好吗? Tokyo Story (1953)
He spends his time at pinball and mahjong.[CN] 他把他所有的时间 花在玩弹珠游戏和麻将上 Tokyo Story (1953)
Drop in any time. lt's no bother.[CN] 欢迎你随时来玩弹珠 The Sicilian Clan (1969)
I used to be marble champion of the Bronx.[CN] 我曾经是布朗克斯的弹珠冠军 'G' Men (1935)
It's my marble.[CN] 它是我的弹珠. When Strangers Marry (1944)
You're supposed to get them little buckshot... in the feller's eyes, see?[CN] 要把这些小弹珠... 放到人的眼睛里, 看到没? The Shooting (1966)
You know, Mr Bond, we aren't playing for marbles.[CN] 邦德先生,我们不是在赌弹珠 Casino Royale (1967)
But over money instead of marbles.[CN] 只不过是钱代替了弹珠. When Strangers Marry (1944)
Kids squabbling over marbles.[CN] 孩子们为弹珠争吵. When Strangers Marry (1944)
No bar? No bar, no pinball machines, no bowling alleys, just pool.[CN] 没有酒吧 没有弹珠 The Hustler (1961)
We can't be juggled like different-colored marbles.[CN] 我们不能象彩色弹珠那样被玩弄 Up the Down Staircase (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top