ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弩-, *弩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弩, nǔ, ㄋㄨˇ] crossbow; an arrow falling, a downward stroke
Radical: Decomposition: 奴 (nú ㄋㄨˊ)  弓 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] bow,  Rank: 3,470

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] cross-bow, #19,273 [Add to Longdo]
剑拔[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn, #41,450 [Add to Longdo]
[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どきゅう, dokyuu] (n) dreadnought (dreadnaught) class of warship [Add to Longdo]
級艦[どきゅうかん, dokyuukan] (n) dreadnought [Add to Longdo]
[どほう, dohou] (n) (See バリスター・4,投石器・とうせきき) ballista [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now![CN] 放石 Robin and Marian (1976)
- Where do we find such a thing?[CN] 哪儿去找弓? The Wild Geese (1978)
I'd use a crossbow.[CN] 我来用 The Wild Geese (1978)
And Nanook helped a little.[CN] 纳克帮了一点点忙 The Lost Boys (1987)
You're not so pretty when your feathers are all ruffled.[CN] 你剑拔张的时候可不那么漂亮 Scandal Sheet (1952)
It might not be such a bad idea. Your business is dying.[CN] 还是值得考虑的,毕竟你们也是强之末了 ...And God Created Woman (1956)
I killed my father Tywin Lannister with a bolt to the heart.[JA] 私はで父であるタイウィン・ラニスターを殺した Hardhome (2015)
Chewie, give them your crossbow.[CN] 楚伊,把你的给他们 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Perhaps it was an archer with his bow[CN] 或許這是個手執弓的弓箭手 Les Visiteurs du Soir (1942)
The one I have in mind will kill at 300 yards.[CN] 弓在300码内就能杀人 The Wild Geese (1978)
Nanook, would you quit breathing on me![CN] 纳克 可不可以不要对着我呼吸 The Lost Boys (1987)
So there is no sound. Get the weapon,[CN] 反正你们把弓弄来 The Wild Geese (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top