Search result for

(62 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建-, *建*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんせつ, kensetsu] (n) การก่อสร้าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けんちく, kenchiku] (n) การก่อสร้าง
[けんちく, kenchiku] (n) สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง
物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[建, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to build, to erect; to establish, to found
Radical: Decomposition: 廴 (yǐn ˇ)  聿 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] action

Japanese-English: EDICT Dictionary
ち絵図[たちえず, tachiezu] (n) building diagram [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (v5t,vi) to be erected; to be built; (P) [Add to Longdo]
[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) [Add to Longdo]
て;[たて, tate] (n,n-suf,n-pref) contract; commitment [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] (v1,vt) to build; to construct; (P) [Add to Longdo]
て回す[たてまわす, tatemawasu] (v5s) to build around [Add to Longdo]
て掛け[たてかけ, tatekake] (n) under construction [Add to Longdo]
て込む;込む[たてこむ, tatekomu] (v5m,vi) (See 立て込む) to be built up; to be crowded with houses [Add to Longdo]
て前(P);前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (て前, 前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (て前, 前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P) [Add to Longdo]
て増す[たてます, tatemasu] (v5s,vt) to extend (building); to build on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct [Add to Longdo]
三江[Jiàn sān jiāng, ㄐㄧㄢˋ ㄙㄢ ㄐㄧㄤ, ] (N) Jiansanjiang (place in Heilongjiang) [Add to Longdo]
[jiàn jiāo, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] to establish diplomatic relations [Add to Longdo]
[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, ] organizational structure [Add to Longdo]
功立业[jiàn gōng lì yè, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] to found a business [Add to Longdo]
[jiàn guó, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] to found a country; nation-building; the foundation of PRC by Mao Zedong in 1949 [Add to Longdo]
[jiàn jī, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧ, ] to lay foundations [Add to Longdo]
[Jiàn shǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄕˇ, ] (N) Jianshi (place in Hubei) [Add to Longdo]
[Jiàn ān, ㄐㄧㄢˋ ㄢ, ] reign name (196-219) at the end of the Han dynasty [Add to Longdo]
[Jiàn níng, ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Jianning (place in Fujian) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は築家です。そして私も築家になりたいと思います」と彼は言った。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島平和公園にてられた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、安藤氏は築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階の超高層ビルが突然爆発炎上した。
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその物の扉を開けました。
That building must be on fire.あそこの物が燃えているに違いない。
High-rises are going up all over the place.あたり一帯に超高層ビルがっています。
Your gift will go far towards helping to build the children's hospital.あなたの寄附は小児病院を設する補助として、大いに役立つでしょう。
And you are going to raise it in three days?あなたはそれを、3日でてるのですか。
How many floors does that building have?あのビルは何階てですか。
Look at that smoke. That building must be on fire.あの煙を見なさい。あそこの物が燃えているに違いない。
What is that huge building?あの巨大な物はなんですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Harvey, do you remember that time we poached Trotter Systems from Zane?[CN] 这就是你的议吗 Divide and Conquer (2017)
Take a step toward a more productive relationship with a possible ally.[JA] 潜在的な同盟相手とは 設的な関係を構築しましょう The Spoils of War (2017)
Oh, my God.[CN] 给我这样的好 Divide and Conquer (2017)
Fuck the glory?[CN] "我听从我最信任的顾问 阿尔海蒙的 CounterPunch (2017)
Take a step toward a more productive relationship with a possible ally.[JA] 潜在的な同盟者と もっと設的な関係に近づくのです The Queen's Justice (2017)
My father bought a piece of land in Juquehy and built a pre-fabricated house there.[JA] 父が 海の近くの土地を買って プレハブの家をてたの  ()
Continue onto the train tracks, stop next to the brick building on your right.[JA] 列車のトラックに進み、 レンガの隣に停止する あなたの右手にてる。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
I worked too hard, I sacrificed too much. That belt will still be with me.[CN] 如果你想说这个议很糟糕 人都可以选择自己想要的 但我觉得这对我来说是个正确的决定 CounterPunch (2017)
That was a prearranged deal?[CN] 哈维 我的议是 给那个 最不依不饶的人一个大任务 -路易 Divide and Conquer (2017)
He built our army, he built Casterly Rock as we know it, but he didn't build the sewers.[JA] 彼は軍隊を創設し キャストリーロックを設した しかし彼は下水道の設しなかった The Queen's Justice (2017)
By the way.[CN] (在那里是立不了一个世界的 即使立了... ) Values (2017)
Harvey, I thought we were in this together.[CN] 因为这和马斯特森筑公司有利益冲突 Mudmare (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
[こんりゅう, konryuu] das Errichten, das Bauen [Add to Longdo]
[けんちく, kenchiku] -Bau, Bauwerk, Gebaeude [Add to Longdo]
築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]
[けんせつ, kensetsu] Aufbau, -Bau, Errichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top