ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞德

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞德-, *庞德*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞德[Páng Dé, ㄆㄤˊ ㄉㄜˊ, / ] Pang De (-219), general of Cao Wei at the start of the Three Kingdoms period, victor over Guan Yu 關羽|关羽; Pound (name); Ezra Pound (1885-1972), American poet and translator, #47,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good morning. My name's Bond. James Bond.[CN] 我叫詹姆斯庞德 ,你是 On Her Majesty's Secret Service (1969)
There is much about Mr. Bond one does not know.[CN] 庞德先生总是让人摸不着头脑 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Don't move, Mr. Bond.[CN] 别动 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
007... James Bond here.[CN] 我是詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Good morning, Commander Bond.[CN] -早 ,庞德长官 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- James Bond.[CN] -詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Commander Bond. How are you?[CN] -庞德长官 ,你好吗? On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Mr. Bond?[CN] -庞德先生? On Her Majesty's Secret Service (1969)
Do not kill me, Mr. Bond.[CN] 不要杀我 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mr. Bond, may I introduce my daughter, Teresa?[CN] 庞德先生 , 这是我的女儿泰莉萨 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Olympe, I didn't know Mr. Bond knew Papa.[CN] 奥莉 , 我不知道 庞德先生认识爸爸 On Her Majesty's Secret Service (1969)
No, Mr. Bond.[CN] 不想 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top