ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幼虫

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幼虫-, *幼虫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幼虫[yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] larva, #20,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Calliphoridae larvae, which indicates time of death in the last three hours.[JA] クロバエの幼虫からは 死後3時間ってことなんだ The Cold in the Case (2014)
What seems wasteful to us helped compensate for the dangers future larva would face.[CN] 这对我们好像是浪费的东西 对未来幼虫面对的危险 却是这一种补偿 Origins of Life (2001)
I correspond with a monk who sends me larvae, and... and then I incubate them myself.[CN] 我和一位修道士通信 所以他寄了蝴蝶的幼虫给我 然后我想办法孵化它们 The Collector (1965)
Ego found me in my larva state.[JA] 幼虫の時 エゴに発見されました Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Based on blowfly larvae, the body was on the riverbank for two and a half days.[JA] クロバエの幼虫から 遺体は 2日半は公園にあった The Geek in the Guck (2014)
First instar larvae of the aptly named Calliphora vomitoria mean these pieces of person have been here about two days.[JA] オオクロバエの幼虫から 死後2日間は ここにあった Big in the Philippines (2014)
Delicacies include baby grasshoppers, mosquito eggs, fried beetles and the chef's speciality, gusanos.[CN] 蚱蜢幼虫,蚊子的卵, 炸甲虫,以及大厨的特色招牌菜: Gusanos。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The fireflies that do well will change into pupa[CN] 只有在寒冷水里 不断努力生存的幼虫 才能够在春天在土里成蛹 Fireflies: River of Light (2003)
It's a baby Ohm.[CN] 是王虫的幼虫 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Caterpillar into chrysalis, or pupa and from thence into beauty.[CN] 幼虫变成蝶蛹,或者蛹,再变成美丽的蝴蝶 The Silence of the Lambs (1991)
"caterpillar injune, cold winter soon," they said.[CN] 六月幼虫长,寒冬快将至 Lucky Numbers (2000)
There is so much blood in this soil, it is teeming with blow fly maggots.[JA] この土には血液がたくさんある クロバエの幼虫もいる The Mutilation of the Master Manipulator (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幼虫[ようちゅう, youchuu] Larve (Lebewesen) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top