ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

平缓

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平缓-, *平缓*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle, #24,890 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Lomi-Lomi massage named after the gentle waves of the Polynesian Sea.[CN] 他们管它叫做罗米罗米按摩术 这名字来自波利尼西亚海的平缓波浪 Meet the Fockers (2004)
And it was a little bit subdued. A little bit.[CN] 而刚刚你有点平缓 就一点 Blind Auditions (2013)
"I am going to make this as painless as possible.[CN] "我准备做这个 尽可能平缓 The Fluffy Movie: Unity Through Laughter (2014)
I tried to counter this with booze, of course, but...[CN] 我当然就用酒来平缓情绪 The Matador (2005)
right underneath the surface.[CN] 让他们的演奏平缓贯穿整个演出 A Late Quartet (2012)
You know, it's always very tender.[CN] 一直都是很温和,平缓 A Dangerous Method (2011)
GENTLY.[CN] 平缓 The Mine (2012)
The town Haruta and I grew up in together was surrounded by mountains and the calm seas.[CN] 养育青梅竹马的春田和我的小镇 有着平缓的山峦和宁静的大海 早 Kiyoku yawaku (2013)
Gently descends into darkness.[CN] 平缓 降入黑暗。 The Quiet Ones (2014)
- Low and slow. - Will do.[CN] -平缓下降 Dead Drop (2013)
GENTLY. [SCREAMS][CN] 平缓。 家 The Mine (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top