ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岬-, *岬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岬, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] cape; promontory, headland
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] cape (geog.), #22,481 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みさき, ] (n ) แหลม(ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในน้ำ), See also: R.

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);崎[みさき, misaki] (n) cape (on coast); (P) [Add to Longdo]
[こうかく, koukaku] (n) (obsc) anat promontory; promontory [Add to Longdo]
[こうわん, kouwan] (n) indentations; capes [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There a cape pushes out into the sea.そこではが海に突き出している。
The ship sailed around the cape.その船はを回った。
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.デジネフは北極圏の南30マイルにある。
The boat sailed around the promontory.船はに沿って回った。
Thursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.木曜島はオーストラリア最北端ヨークとニューギニア島の間のトレス海峡に位置する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To Cap de Pins.[CN] 松树 Rider on the Rain (1970)
Remember that time we skipped school and drove to the Cape?[JA] 学校サボって に行った時の事を? Gone Girl (2014)
Did you come to Paris by plane... to send yourself mail to Cap de Pins?[CN] 你坐飞机来巴黎... 就是给自己往松树寄封信? Rider on the Rain (1970)
Hello... 18... 18, Cap de Pins.[CN] 喂 18... 松树18号 Rider on the Rain (1970)
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.[CN] 为一声笑的更多, 我说 "我们应该有 我们瓦斯在。 How I Won the War (1967)
We're going to Cap de Pins.[CN] 我们要去松树 Rider on the Rain (1970)
And there Cape Martin.[JA] マルティンがあります Heartbreaker (2010)
Except the nearest army base is at Monument Point, which is 300 miles from here.[JA] 最寄りの陸軍基地が モニュメントにあること以外は ここから300マイルのところだ Streets of Fire (2014)
It went down off Raven Point. Let's get a search party...[JA] カラスの方に落ちた 捜索隊を出そうよ・・・ How to Train Your Dragon (2010)
and they said to the mountains and to the rocks, "Fall on us"[CN] 众人对山言道: "落汝之岩块, Stalker (1979)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.[CN] 如果它是恶棍 如果领域性是真的 我们便可在南滩和史考特角之间找到它 Jaws (1975)
- Rosaki?[CN] - 龟头 You Only Live Twice (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みさき, misaki] -Kap, Vorgebirge, Landspitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top