ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

小家子气

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -小家子气-, *小家子气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小家子气[xiǎo jiā zi qì, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄗ˙ ㄑㄧˋ, / ] petty; small-minded, #59,368 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, you know what they say, Stasiak, if you want the career-changing big fish, you got to be willing to put on the big boy panties and sail out to the deep water.[CN] 史迈可,大家都知道 · · · 想钓到可以升官的大鱼 · · · 就别小家子气,而要勇于冒险 Fast & Furious 6 (2013)
Don't get your panties in a bunch. Want to go again?[CN] 别小家子气,再来一局? Feast (2005)
Small potatoes.[CN] 小家子气 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
To even think about that kind of thing right now.[CN] 想这种事未免有些小家子气 In Control (2013)
Pond scum no more.[CN] 不再是小家子气 The Wolf of Wall Street (2013)
It's too small. It's too safe.[CN] 太小家子气了 太保守了 Henry's Crime (2010)
How petty can you be, little crappy teacher.[CN] 真小家子气 你他妈的不就是有个老师的破工作 Chicken with Plums (2011)
I have no understanding of anything but my own panic and self-loathing... and pathetic, little existence.[CN] 除了自乱阵脚和自我憎恨以外 我啥也不懂... 还有可悲和小家子气 Adaptation. (2002)
Big girl's blouse. Lot of fuss.[CN] 小家子气,大惊小怪 Arthur Christmas (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top