ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

定性

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -定性-, *定性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定性[dìng xìng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition, #10,895 [Add to Longdo]
定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] stability, #6,363 [Add to Longdo]
定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] decisive; conclusive, #12,063 [Add to Longdo]
定性[què dìng xìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] determinacy, #43,439 [Add to Longdo]
定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness, #45,461 [Add to Longdo]
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] qualitative inorganic analysis [Add to Longdo]
定性理论[dìng xìng lǐ lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] qualitative theory [Add to Longdo]
长期稳定性[cháng qī wěn dìng xìng, ㄔㄤˊ ㄑㄧ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] long term stability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
定性[ていせい, teisei] (n) qualitative; stability of a substance [Add to Longdo]
定性分析[ていせいぶんせき, teiseibunseki] (n) qualitative analysis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.ホイールに剛性があると、・・・の安定性は増す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Family, stability...[JA] 家族とか安定性とか Avengers: Age of Ultron (2015)
This is not conclusive to your sobriety.[CN] 这不是决定性的,以你的清醒。 Thanks for Sharing (2012)
She'd been showing signs of instability for some time.[JA] 彼女には時々 不安定性の 兆候がありました The Coat Hanger (2012)
That's a certainty..[CN] 这是一个确定性.. Please Kill Mr. Know It All (2012)
All right.[CN] 好了 现在 决定性因素... Diary of a Wimpy Kid: Dog Days (2012)
A computer program with advanced analytical algorithms would not be subjective;[JA] コンピュータの高度な分析は 主観的でもなく ハイゼンベルグの 不確定性原理の落とし穴も The Lady on the List (2013)
Stability.[JA] 安定性 Minute to Win It (2014)
Directional stability is 33 over 10, rise is steady, pitch is 8 degrees.[JA] 方向安定性は10以上の33 上昇が安定していてピッチは8度 Fantastic Four (2015)
The resulting instability is causing an exothermic reaction.[JA] 結果 生じる不安定性が 発熱反応を引き起こしている The Nuclear Man (2015)
Stability.[JA] 安定性 The Wolf of Wall Street (2013)
Instability is the way capitalism functions.[CN] 不稳定性正是资本主义运作的基础 The Pervert's Guide to Ideology (2012)
And I think you're trying to criminalize behavior that is far from criminal.[CN] 我看你是试图将根本不是犯罪的行为 定性为犯罪 Another Ham Sandwich (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top